Bạn cần tìm gì?
< Tất cả chủ đề
In

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

1. Hướng dẫn thao tác trên Windows.

Download và cài đặt Rclone

Download Rclone tại. https://rclone.org/downloads/

Chỉ cần download về và giải nén ra và chạy không cần cài đặt. (mặt định download file sẽ nằm ở thư mục Downloads trên windows)

Chạy Rclone bằng Windows Powershell

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Chạy .Downloadsrclone.exe help nếu show ra các command như trên thì đã chạy rclone thành công.

Thiết lập Fstorage kết nối Rclone

Tạo cấu file cấu hình.

.Downloadsrclone.exe config create Fstorage s3 env_auth false access_key_id xxxxxxxxxxxxxx secret_access_key xxxxxxxxxxxxxxxxxxx region hcm1 endpoint https://s3.fstorage.vn

Kiểm tra xem đã kết nối với Fstorage thành công hay chưa bằng cách sử dụng các thao tác như list bucket, list object.

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Thiết lập Google Drive kết nối Rclone

Gõ Command

.Downloadsrclone.exe config

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Gõ Enter

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Nhập trên Remote 

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Nhập 17 Enter

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Nhấn Enter 2 lần

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Gõ Enter

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Enter 2 lần

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Gõ n Enter

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Gõ Enter

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Nhập tài khoản Google Drive

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Cho phép Rclone truy cập tài khoản Google Drive

Chuyển sang Windows Powershell

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Gõ Enter nếu nó không tự chạy

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Gõ n Enter

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Gõ y Enter

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Gõ q Enter để thoát Rclone

Kiểm tra Rclone đã kết nối được với Google Drive chưa

Chạy Command

.Downloadsrclone.exe lsd google:

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Đã list được danh sách thư mục có trên Drive

Di chuyển dữ liệu từ Google Drive sang Fstorage

Chạy command

.Downloadsrclone.exe sync -P google: demo:demo_aa/test1

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Để tự động đồng bộ dự liệu có thể dùng Schedule để tạo các Job thực hiện việc đồng bộ dữ liệu tự động.

2. Hướng dẫn thao tác trên Linux

Cài đặt Rclone

yum install rclone

Kiểm tra Rclone

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Nếu show ra như hình thì đã cài đặt Rclone thành công.

Cấu hình Fstorage kết nối với Rclone

Tạo file cấu hình trong folder .config/rclone/

vi .config/rclone/rclone.conf

[Fstorage]
type = s3
env_auth = false
access_key_id = xxxxxxxxxxxxx
secret_access_key = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
region = hcm1
endpoint = https://s3.fstorage.vn

Kiểm tra kết nối. Gõ lệnh để list Bucket

Gõ command

rclone lsd Fstorage:

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Cấu hình Google Drive kết nối Rclone

Gõ Command

rclone config

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Gõ Enter

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Nhập tên Remote Enter

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Gõ 15 Enter

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Enter lần

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Gõ 1 Enter

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Enter 2 lần

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Gõ Enter

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Gõ Enter

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Chọn tài khoản Google Drive

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Copy đoạn code paste vào terminal

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Enter

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Gõ Enter

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Gõ Enter

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Gõ Enter để thoát khỏi Rclone

Kiểm tra kết nối Rclone với Google Drive

Chạy command

 rclone lsd google:

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Di chuyển dữ liệu từ Google Drive sang Fstorage

Gõ Command

rclone sync -P google: Fstorage:demo_aa

Backup Dữ Liệu Từ Google Drive Về Fstorage

Để tự động đồng bộ thì phải add thêm Crontab

37 18 * * *  root (date && /usr/bin/rclone sync -P goolge: Fstorage:demo_aa) >> /var/log/log_sync.log

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ FStorage, vui lòng liên hệ đến :

Hotline: Ms.Nhi 0359406812

Fanpage: https://www.facebook.com/fstorage

Website: https://fstorage.vn/

Email: [email protected]

Mục lục