Bạn cần tìm gì?
< Tất cả chủ đề
In

Di Chuyển Dữ Liệu Từ Các Cloud Quốc Tế Về Fstotage

image-1661222094010.png

Chuẩn Bị.

1 Server Linux hoặc 1 PC Windows (Lưu ý server hoặc PC không được tắt trong quá trình di chuyển dữ liệu)

Hướng dẫn thao tác trên server Linux

1. Cài đặt Rclone  (Xem hướng dẫn cài đặt và cấu hình Rclone tại https://docs.fstorage.vn/books/huong-dan-ket-noi-linux-voi-fstorage/page/huong-dan-ket-noi-fstorage-voi-rclone)

2. Cấu hình kết nối Rclone với Cloud.

Mở file rclone.conf trong ./config/rclone/rclone.conf

Add các thông tin tài khoản của 2 cloud

(Thay đổi Endpoint và region cho phù hơp theo thông tin mà bạn nhận được)

image-1661222977348.png

Kiểm tra kết nối với 2 Cloud

Gõ comamand

Show ra được Bucket thì đã kết nối thành công với Fstorage

image-1661223087196.png

Tương tự đối với Cloud Amazon

Có thể dùng  move, copy hoặc sync để di chuyển dữ liệu.

Thao tác với command move

image-1661223443185.png

Thao tác với Command Copy

image-1661223687018.png

Thao tác với Command Sync

image-1661223829874.png

Khuyến nghị dùng Sync để không phải di chuyển dữ liệu lại từ đầu khi server bị tắt đột ngột

Hướng dẫn thao tác trên Windows. 

Trên Windows có 2 cách để di chuyển dữ liệu qua lại giữa các Cloud.

Nếu muốn dùng Commandline thì vẫn có thể dùng Rclone giống như trên Linux hoặc là dùng tool DragonDisk 

Hướng dẫn thao tác với Rclone

1. Cài đặt Rclone trên Windows (xem hướng dẫn tại https://docs.fstorage.vn/books/huong-dan-ket-noi-windows-voi-fstorage/page/ket-noi-fstorage-voi-rclone)

2. Cấu hình kết nối với Cloud

Fstorage

Chạy Command trên Powershell

image-1661224782896.png

Amazon

image-1661224880641.png

Kiểm tra kết nối với Fstorage

Gõ Command:

image-1661225004692.png

Các thao tác di chuyển move, copy và sync

Thao tác với command move

image-1661225151166.png

Thao tác với Command Copy

image-1661225229324.png

Thao tác command Sync.

image-1661225320621.png

Hướng dẫn thao tác với tool DragonDisk

1. Hướng dẫn cài đặt DragonDisk (Xem hướng dẫn cài đặt DragonDisk tại https://docs.fstorage.vn/books/huong-dan-ket-noi-windows-voi-fstorage/page/ket-noi-fstorage-voi-dragondisk)

2. Các thao tác trên DragonDisk.

Cấu hình kết nối tài khoản Fstorage

image-1661225820486.png

Cấu hình kết nối tài khoản Amazon

image-1661225999548.png

Sau khi hoàn thành kết nối 2 tài khoản Cloud

image-1661226068649.png

Chọn Cloud cho 2 Expolorer

image-1661226150195.png

image-1661226180613.png

Để di chuyển dữ liệu chỉ cần kéo thả qua lại giữa 2 explorer

Hoặc tạo Job để đồng bộ

image-1661226442050.png

Bấm Add để tạo mới Job

image-1661226484221.png

Chọn Source và Target

image-1661226585797.png

Sau khi hoàn thành tạo Job

image-1661226640767.png

Bấm vào Job để chạy đồng bộ

image-1661226782506.png

Mục lục