Bạn cần tìm gì?
< Tất cả chủ đề
In

Hướng Dẫn Backup Linux Với Veeam Agent

  1. Backup Server Linux với Veeam Backup Agent

B1: Mount 3 Bucket  (Xem hướng dẫn Kết nối S3 Bucket với server bằng S3FS)

B2: Cấu hình Veeam.

Cài đặt Veeam Agent.

Sau khi cài đặt hoàn thành gõ command

veeam

Accept license → Click Next

Next

Click Finish

Tạo Job backup

Bấm C

Chọn nơi chứa file backup

Chọn mount point được mount từ S3 Bucket trên server

Chọn thời gian băt đâu chạy backup

Finish để hoàn tất việc thiết lập Job backup

Sau khi tạo xong sẽ thấy có 1 Job đang chạy

Bấm Esc để thoát khỏi màn hình Veeam.

Kiểm tra xem có file backup chưa.

Mục lục