Bạn cần tìm gì?
< Tất cả chủ đề
In

Hướng Dẫn Backup MYSQL Với Fstorage

image-1661164672172.drawio (5).png

Cài đặt AWS CLI xem hướng dẫn tại link (https://docs.fstorage.vn/books/huong-dan-ket-noi-linux-voi-fstorage/page/huong-dan-ket-noi-fstorage-voi-aws-cli)

Tạo file Script backup Mysql

vi  /backup/scripts/s3-backup-mysql.sh

Thay đổi các Path theo nhu cầu của bạn.

Phần quyền cho file script

chmod +x s3-backup-mysql.sh

Set lịch để tự động chạy script

Gõ lệnh

Crontab -e

Copy & Paste vào crontab

0 23 * * * /backup/scripts/s3-backup-mysql.sh > /dev/null 2>&1

 

(Thay đổi thời gian theo mong muốn của bạn)

Mục lục