Bạn cần tìm gì?
< Tất cả chủ đề
In

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage Với AWS CLI

AWS CLI là một ứng dụng được AWS phát triển để hỗ trợ thao tác với S3 amazon bằng commandline trên hệ hiều hành Linux

 B1: Cài đặt AWS CLI

Trên Centos chạy command.

Hoặc

Trên Ubuntu chạy command

Hoặc

B2: Cấu hình account S3

Chạy command:

AWS Access Key ID [None]: “Nhập Access_key_id

AWS Secret Access Key [None]: “Nhập Secret_key_id

Default region name [None]: “Không cần nhập

Default output format [json]:  “json

Test kết nối.

Chạy command:

Upload dữ liệu từ server lên Fstorage

Download dữ liệu từ S3 xuống Server

Đồng bộ

Awscli hỗ trợ một số command

ls : list danh sách Bucket/File/Folder

cp : copy file/folder từ máy tính lên Fstorage hoặc ngược lại

rm : xóa file/folder

mb : tạo bucket

rb : xóa bucket

mv : move file/folder từ máy tính lên Fstorage và ngược lại

sync : đồng bộ dữ liệu từ máy tính lên Fstorage và ngược lại

Mục lục