Bạn cần tìm gì?
< Tất cả chủ đề
In

Hướng Dẫn Kết Nối Fstorage Với S3cmd

image-1660908358611.png

Cài đặt S3cmd

Kiểm tra xem đã có s3cmd chưa

image-1660908744841.png

Cấu hình kết nối Fstorage

Tạo file cấu hình

Gõ lệnh.

image-1660908988122.png

Kiểm tra xem kết nối như thế nào

image-1660909129691.png

Upload file 

Upload folder

Download file

Download folder

Sync 

Xem thêm một số command nếu có nhu cầu sử dụng nhiều hơn

Gõ lên

Mục lục