Bạn cần tìm gì?
< Tất cả chủ đề
In

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

1. Giới Thiệu.

Task Schelduler trên hệ điều hành Windows hoặc là Crontab trên hệ điều hành Linux là một công cụ cho phép người dùng có thể tạo ra các kế hoạch một cách tự động mà không cần phải thực hiện lặp đi lặp lại các thao tác khi cần.

2. Hướng dẫn thao tác trên hệ điều hành Window.

Cài đặt AWS CLI

Download AWS CLI https://awscli.amazonaws.com/AWSCLIV2.msi

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

 

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

 

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Bấm Finish để hoàn tất việc cài đặt.

Sau khi cài đặt thành công mở  Terminal (Bấm phím Windows + R) lên xem Awscli đã chạy được chưa

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

kiểm tra bằng command

aws -h

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Cấu hình kết nối với Fstorage

aws configure –profile fstorage

Nhập các thông tin tài khoản Fstorage

AWS Access Key ID [None]: xxxxxxxxxxx
AWS Secret Access Key [None]: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Default region name [None]: hcm1
Default output format [None]: json

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Kiểm tra kết nối Fstorage

Chạy Command.

aws s3 –profile Fstorage –endpoint-url https://s3.fstorage.vn ls s3://

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

List được các Bucket có trong tài khoản là đã kết nối thành công.

Backup dữ liệu từ máy Windows lên Fstorage bằng AWS CLI

Chạy Command.

aws s3 –profile Fstorage –endpoint-url https://s3.fstorage.vn sync D:Activate.AIO.Tools.v3.1.3_pass_134679 s3://backup-aa

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Tạo Lịch để tự động backup bằng Task Scheldule.

Bấm Phím Windows

Gõ Task

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Bấm vào Task Scheduler

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Bấm vào Create Basic Task

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Đặt tên cho Task

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Chọn thời gian để bắt đầu chạy Task

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Nếu muốn chạy hàng ngày thì chon Daily hoặc các mốc thời gian và action khác,

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Tạo một file .bat trong ổ đĩa C: hoặc D: đều được

Tạo bằng notebat copy command backup bỏ vào file. bat

aws s3 –profile Fstorage –endpoint-url https://s3.fstorage.vn sync D:Activate.AIO.Tools.v3.1.3_pass_134679 s3://backup-aa

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Save As

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Lưu ý chỗ Save as type  chọn All File (*.*)

Sau khi đặt tên file xong bấm Save

Kiểm tra lại file trong ổ đĩa D: xem đã có file chưa

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

File backup.bat đã có.

Thử xem file backup.bat chạy được không.

Bấm double click vào file.

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Quay lại Task Scheduler

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Add File backup.bat vào Task Scheduler

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Xem lại các thông tin và Bấm Finish để hoàn tất.

Tạo Lịch Tự Động Backup Trên Windows Và Linux

Đã có Task backup trong Task Scheduler

3. Hướng dẫn thao tác trên hệ điều hành Linux.

Cài đặt AWSCLI và kết nối Fstorage trên Linux cũng tương tự như trên Windows.  Xem hướng dẫn kết nối Fstorage trên Linux tại đây: https://docs.fstorage.vn/books/huong-dan-ket-noi-linux-voi-fstorage/page/huong-dan-ket-noi-fstorage-voi-aws-cli

Tạo Lịch để tự động backup bằng Crontab

Mở Crontab

Chạy Command

vi /etc/crontab hoặc crontab -e

Copy và Paste Command

37 18 * * *  root (date && /usr/bin/aws s3 –profile fstorage –endpoint-url https://s3.fstorage.vn sync /root/ s3://backup-aa) >> /var/log/log_sync.log

(Lưu ý đổi giờ theo như mong muốn)

Sau khi tạo Crontab xong chạy command

systemctl restart crond

Để áp dụng lịch mới tạo

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ FStorage, vui lòng liên hệ đến :

Hotline: Ms.Nhi 0359406812

Fanpage: https://www.facebook.com/fstorage

Website: https://fstorage.vn/

Email: [email protected]

Mục lục