Tag: Dữ liệu trong mysql được lưu trữ dưới dạng nào?